אישורים ומסמכים הנדרשים לקבלת תעודת גמר

 1. מפת מדידה בגמר הבניה המעידה שהבית ומיקום הבית וכן עבודות הפיתוח בוצעו לפי תנאי ההיתר.
 2. הצהרת מודד מוסמך – מסמך 2.
 3. הצהרת קבלן – טופס 3.
 4. צילום רישיון קבלן רשום בתוקף.
 5. תצהיר אחראי לביצוע השלד – מסמך 4.
 6. במידה ומוחלף אחראי לביקורת במהלך הבניה יש לצרף מסמך 5.
 7. דיווח על עריכת ביקורת באתר שלב א’ – סימון קווי בנין – מסמך 6.
 8. דיווח על עריכת ביקורת באתר שלב ב’ – גמר יסודות הבניין וגמר רצפת ממ”ד – מסמך 7.
 9. דיווחים על עריכת ביקורת באתר שלב ג’ – גמר שלד הבניין– מסמך 8.
 10. דיווחים על עריכת ביקורת באתר שלב ד’ – גמר הבניה – מסמך 9.
 11. אישור עקרוני של ועד היישוב שאין מניעה להוצאת תעודת גמר.  מסמך 10.
 12. אישור מחלקת גביה להעדר חובות. מסמך 11. 
 13. יש להמציא תוצאות בדיקה של מעבדה מאושרת לגבי: התאמת בטונים לתקן, לאטימות הממ”ד + אישור ציפוי פנים (טיח), מערכת סולארית, אינסטלציה ומערכות גז.
 14. יש להמציא אישור על הטמנת פסולת + קבלות על פינוי פסולת לאתר מורשה (מינימום 20 טון ל-100 מ”ר לבניה).
 15. למבנה אשר קיבל את אישור הג”א החל מחודש מאי 2010 יש להמציא אישור תקינה והתקנה של מערכת הסינון מהיצרן.
 16. אישור יועץ אקוסטי על התאמה לדרישות התב”ע ו/או תמ”א 2/4 בישובים, גנות, חמד, משמר השבעה, צפריה וכפר חב”ד (הרחבה צפונית בלבד).
 17. הצהרת אחראי לביקורת על ביצוע דרישות כבאות אש.
 18. יש להמציא אישור יועץ בטיחות (לגבי ביצוע דרישות הבטיחות לבריכה).
 19. יש להמציא אישור קבלן / אינסטלטור על התקנת מז”ח (לבריכת שחיה).
 20. יש להמציא לועדה תמונות מ-4 חזיתות המבנה.