הנחיות לקבלת תעודת גמר

בעל/ת היתר נכבד/ה,
עם סיום הבניה יש להתחיל בתהליך תעודת גמר. על מנת לקדם את התהליך בצורה יעילה ומהירה, יש למלא את טופס
“בקשה לקבלת תעודת גמר” (מסמך 1) ולהגישו אל מחלקת הפיקוח בוועדה, בצרוף האישורים והמסמכים הבאים:

תעודת גמר תהיה בכפוף להיתר בניה מאושר, במידה וישנם שינויים או תוספות לבית בסטייה מן ההיתר – יש להגיש בקשה חדשה להיתר על פי חוק התכנון והבניה.

יש לתקן כל נזק שיגרם כתוצאה מפעולות הבניה לרכוש ציבורי או לרכוש השכנים.

חובה לסלק כל פסולת לבניה מהאתר למטמנה מאושרת.

באחריות בעל ההיתר/הקבלן לבדוק ולהודיע למהנדסת הועדה על: כבישים, רשתות ביוב ומים וכל מתקן תת קרקעי העלול להינזק ו/או להוות סכנה לציבור.

יש לשמור על ניקיון הסביבה בשטחים ציבוריים ומגרשים סמוכים מחומרי בניה ופסולת בניה.

הליך האישור: שלמות המסמכים ותקינותם יבדקו ע”י נציג מחלקת הפיקוח, במידה וימצאו
תקינים ולאחר ביצוע ביקורת בשטח. תימסר למבקש תעודת הגמר חתומה ע”י רשות הרישוי,

ניתן למצוא את הטפסים הדרושים באתר הועדה המקומית.