תעודת גמר

תעודת גמר / טופס ,4 הינה אישור לחיבור קבוע של המבנה לתשתיות, אשר ניתן ע”י הוועדה המקומית בסיום הבניה לרבות עבודות הפיתוח בחצר ובכללן החניה והגדרות. אישור זה ניתן כאשר הבניה תואמת להיתר הבניה, ברמת בטיחות מושלמת ולאחר שהתקבלו כלל האישורים והתצהירים הנדרשים. טרם ביצוע בדיקת מחלקת הפיקוח בשטח, באחריות בעל ההיתר ו/או האחראי לביקורת להמציא למשרדי הוועדה המקומית את כלל המסמכים כפי שפורטו בתיק המידע לבקשה להיתר.