הסבר לישיבות הוועדה

בכל ועדה מקומית יש שלושה מוסדות: מליאת הוועדה המקומית, ועדת המשנה ורשות הרישוי.
הרכב מליאת הוועדה והרכב ועדת המשנה נקבע בחוק.
כל התפקידים והסמכויות של מליאת הוועדה יהיו מוקנים לוועדת המשנה, ודין החלטתה כדין החלטת הוועדה המקומית.
כל החלטה של ועדת המשנה נשלחת לכל חברי מליאת הוועדה המקומית.
מליאת הועדה המקומית מתכנסת מעת לעת בהתאם לצורך.
ועדת המשנה של הועדה המקומית מתכנסת אחת לחודש (12 ישיבות בשנה לפחות),
מועדי הישיבות נקבעים בתחילת השנה, מועד ישיבות אלו מתעדכן לעיתים בהתאם לצורך ולאילוצים.

ועדת משנה

חברי ועדת המשנה

 • מר דב בלגה – יו”ר ועדת משנה
 • מר יוסי תהילה
 • מר שמוליק אזימוב
 • מר רן פוני
 • מר איציק עזר
 • מר מוטי מגער
 • מר רמי דדון

להלן מועדי ישיבות ועדת המשנה המתוכננים לשנת 2023

 1. 2023001 בתאריך 10/01/2023 י”ז בטבת ה’תשפ”ג יום שלישי בשעה 15:00.
 2. 2023002 בתאריך 14/02/2023 כ”ג בשבט ה’תשפ”ג יום שלשי בשעה 15:00 .
 3. 2023003 בתאריך 21/03/2023 כ”ח באדר ה’תשפ”ג יום שלישי בשעה 15:00.
 4. 2023004 בתאריך  19/04/2023כ”ח בניסן ה’תשפ”ג יום רביעי בשעה 15:00.
 5. 2023005 בתאריך 16/05/2023 כ”ה באייר ה’תשפ”ג יום שלישי בשעה 15:00.
 6. 2023006 בתאריך 13/06/2023 כ”ד בסיוון ה’תשפ”ג יום שלישי בשעה 15:00.
 7. 2023007 בתאריך 11/07/2023 כ”ב בתמוז ה’תשפ”ג יום שלישי בשעה 15:00.
 8. 2023008 בתאריך08/08/2023  כ”א באב ה’תשפ”ג יום שלישי בשעה 15:00.
 9. 2023009 בתאריך 12/09/2023 כ”ו באלול ה’תשפ”ג יום שלשי בשעה 15:00.
 10. 2023010 בתאריך17/10/2023  ב’ בחשוון ה’תשפ”ד יום שלשי בשעה 15:00.
 11. 2023011 בתאריך 14/11/2023 א’ בכסלו ה’תשפ”ד יום שלשי בשעה 15:00.
 12. 2023012 בתאריך 19/12/2023 ז’ בטבת ה’תשפ”ד יום שלשי בשעה 15:00.

סדרי היום של ישיבות המשנה מתפרסמים באתר זה 7 ימים לפני מועד קיום הישיבה

רשות רישוי מקומית

ליד הועדה המקומית מכהנת רשות רישוי מקומית המורכבת מיו”ר הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה רשות הרישוי המקומית מוסמכת לתת היתר בניה לבקשות להיתר התואמות תכנית (ללא הקלות או שימושים חורגים).

ישיבות הרישוי מתכנסות מעת לעת, בהתאם לצורך ולקידום הבקשות להיתר (לפחות 12 בשנה) מועדי ישיבות אלו נקבע כשבוע לפי מועד קיום הישיבה, סדרי היום של ישיבות הרישוי מתפרסמים באתר זה, מספר ימים לפני מועד קיום הישיבה.