אישור תחילת עבודות

הנחיות לקבלת אישור תחילת עבודות והספקת חשמל ומים לצורך ביצוע עבודות

ההנחיות בהתאם לסעיפים 71-80 לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) תשע”ו 2016
בעל/ת היתר נכבד/ה,
עם קבלת היתר הבניה, יש להתחיל בתהליך אישור תחילת עבודות, הכולל אישור חיבור מים וחשמל זמני לצורך עבודות הבניה. על מנת לקדם את התהליך בצורה יעילה ומהירה, יש למלא את טופס
“בקשה לאישור תחילת עבודות והספקת חשמל ומים לצורך ביצוע עבודות” (מסמך1)
ולהגישו אל מחלקת הפיקוח בוועדה, בצרוף האישורים והמסמכים הבאים:

 1. קובץ מדידה עליו מסומן מתווה יסודות הבניין “שנוגריסט”.
 2. הצהרת מודד מוסמך, בדבר סימון המתווה במגרש – מסמך 2.
 3. הודעה על מינוי קבלן – מסמך 3.
 4. צילום רישיון קבלן.
 5. הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד – מסמך 4.
 6. הודעה על מינוי אחראי לביקורת – מסמך 5.
 7. צילום רישיון / תעודת הסמכה של אחראי לביקורת.
 8. התחייבות לגידור ושילוט האתר – מסמך 6.
 9. הסכם התקשרות עם מעבדה מוסמכת לבטונים, אטימות ממ”ד, אישור טיח ממ”ד, מערכת סולארית ואינסטלציה.
 10. הסכם התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניה.
 11. הגשת טופס תצהיר חתום על אומדן כמויות פסולת בניה ועודפי עפר.
 12. התחייבות לאי פגיעה בתשתיות.
 13. תכנית ארגון אתר, חתומה ע”י מתכנן שלד הבניין, יועץ בטיחות הבניה והקבלן המבצע, מאושרת וחתומה ע”י מנהל מחלקת תשתיות במועצה – במידה ונדרש בתיק המידע להיתר/החלטת הועדה/היתר הבניה.
 14. תצהירים ומסמכים שונים ככל שידרשו ע”י האגף לאיכות הסביבה (קרינה, אסבסט, דיגום קרקע וכד’) – במידת הצורך.
 15. כל דרישה נוספת המופיעה בתיק המידע להיתר, החלטת הועדה והיתר הבניה, לשלב אישור תחילת עבודות.
 16. אישור על התקשרות עם מכון בקרה (בעתיד).

יש להבטיח את בטיחות הציבור ע”י גידור אתר הבניה בגדר איסכורית אטומה בגובה 2.0 מ’.

 באחריות בעל ההיתר/הקבלן לבדוק ולהודיע למהנדסת הועדה על: כבישים, רשתות ביוב ומים וכל מתקן תת קרקעי העלול להינזק ו/או להוות סכנה לציבור.

יש לשמור על ניקיון הסביבה בשטחים ציבוריים ומגרשים סמוכים מחומרי בניה ופסולת בניה.

 הליך האישור: שלמות המסמכים ותקינותם יבדקו ע”י נציג מחלקת הפיקוח, במידה וימצאו תקינים ולאחר ביקורת בשטח במידת הצורך, תוך חמישה ימי עבודה יימסר למבקש אישור תחילת עבודות חתום ע”י רשות הרישוי, אישור זה יכלול אישור הועדה לחיבור זמני לתשתיות ועימו ניתן לגשת לחברת החשמל.

ניתן למצוא את הטפסים הדרושים באתר הועדה המקומית.