דף מידע חתום לפי סעיף 119 לחוק התכנון והבנייה

עפ”י הוראת סעיף 119א. ועדה מקומית תמסור, בכתב, לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו, תוך שלושים ימים, מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור; וכן יעודה של הקרקע והשימושים המותרים, זכויות הבנייה לפי כל תכנית, מגבלות וכיוצא בזאת.

לצורך הגשת הבקשה לדף מידע תכנוני חתום עפ”י סעיף 119 יש למלא את הנתונים ולצרף את המסמכים הנדרשים לפי המפורט בטופס המקוון.
לאחר הגשת הבקשה בטופס המקוון, מזכירת הועדה תעביר למבקש המידע טופס אגרה לתשלום עבור מידע זה, את התשלום ניתן לבצע באמצעות אתר זה בתשלום מקוון דף המידע יימסר לעורך תוך 14 ימי עבודה מיום תשלום השובר.