בקשה לדף מידע תכנוני חתום לרמ”י

לאחר שליחת הבקשה ו/או הוצאת דף המידע וטרם מסירתו ידרש תשלום אגרה בסך 208 ₪ (משתנה מעת לעת)