הליך אישור תכנית (תב”ע)

 • את התב”ע יש לערוך ע”פ נוהל מבא”ת המתפרסם באתר האינטרנט של משרד הפנים. כתובת האתר www.moin.gov.il ובהתאם לנוהל הגשת תכנית של הועדה המקומית.
 • טרם הגשת תכנית יש לקיים פגישה הכנה – פרה רולינג עם מהנדסת הועדה וצוות התכנון לצורך תיאום כוונות.
 • טרם הגשת התב”ע יש להחתים את יזם התכנית, עורך התכנית, וועד / אגודה של הישוב בתחומה מצויים המקרקעין.
 • את התב”ע יש להגיש במערכת ה’מבאת’ ולשלוח עותק במייל למחלקת התכנון בועדה.
 • לאחר בדיקת התב”ע והשלמת החוסרים והתיקונים, התכנית תשובץ לדיון בוועדה המקומית אשר בה יוחלט האם התכנית הינה בסמכות הוועדה המקומית או בסמכות הוועדה המחוזית והאם להפקידה, להמליץ להפקידה או לדחותה.
 • תכניות בסמכות וועדה מחוזית יועברו לאחר התיקונים ועם המלצת הוועדה המקומית לוועדה המחוזית, ע”י היזם או המתכנן, ההליך בוועדה המחוזית זהה מבחינה סטטוטורית להליך בוועדה המקומית, המפורט להלן.
 • תכניות בסמכות וועדה מקומית: התכנית תתוקן ע”פ הנחיות המחלקה וע”פ החלטת הוועדה.
 • לאחר הגשת 4 עותקים מתוקנים של התכנית יימסר למגיש התכנית נוסח פרסום ההפקדה.
 • את נוסח הפרסום יש לפרסם בשלושה עיתונים כדלהלן: עיתון יומי נפוץ, עיתון בשפה הערבית ועיתון מקומי ולהעביר לוועדה גזרי עיתונים להוכחת הפרסום ומועדו.
 • הודעה בדבר הפקדת התכנית תפורסם באתר על שלט גדול ע”פ הנחיות הוועדה בעת מתן נוסח הפרסום. יש להודיע לוועדה מתי נתלה השלט ומתי הוסר,
 • הכל בהתאם להוראות מדויקות אשר יימסרו יחד עם נוסח הפרסום. תשומת לבכם לכך כי הליך פרסום הפקדה לא תקין עלול לבטל את ההליך כולו.
 • הוועדה תשלח את נוסח הפרסום לפרסום בילקוט הפרסומים.
 • במקביל לפרסום להפקדה הועדה המקומית תשלח עותק ממסמכי התכנית לועדה המחוזית לבדיקה לפי סעיף 109, ובהתאם לתשובתה ימשך התהליך.
 • לאחר תום 60 יום מיום פרסום ההפקדה והעברת התכנית לבדיקת לשכת התכנון המחוזית הוועדה המקומית תדון בתכנית לקראת מתן תוקף.
 • כל זאת בתנאי שלא הוגשו התנגדויות.
 • באם הוגשו התנגדויות לתכנית, תדון הוועדה בהתנגדויות לאחר שתזמין את מתנגדי התכנית להשמיע את התנגדותם ותחליט באם לקבל או לדחות ההתנגדויות ולתקן התכנית
 • ככל שיידרש מקבלת ההתנגדות. על החלטת הוועדה המקומית ותכנית בסמכותה ניתן לערור בפני וועדת הערר המחוזית.
 • לאישור התכנית יש להגיש 4 עותקים מתוקנים ולפרסם שוב את אישור התכנית בעיתונים ובילקוט הפרסומים כמפורט לעיל.