הוראות להזמנת בדיקה לתעודת גמר מבנה תעשיה /אחסנה/ציבורי

 1. המבנה צריך להיות בנוי עפ”י היתר הבניה , מילוי כל התנאים המצוינים בהיתר הבניה.
 2. המצאת מפת מדידה בגמר הבניה המעידה שהמבנה ומיקום המבנה וכן עבודות הפיתוח בוצעו לפי תנאי ההיתר ובנוסף יש לצרף חתימת מודד על סימון גובה 0.00 ומיקום היסודות.
 3. עבודות הבניה יבוצעו ע”י קבלן רשום כדין בסיווג המתאים.יש להמציא לוועדה אישור בכתב שבניית המבנה בוצעה ע”י קבלן רשום + צילום רישיון קבלן רשום בתוקף.
 4. יש לצרף תכנית AS MADE.
 5. יש להמציא תוצאות בדיקה של מעבדה מאושרת לגבי התאמת בטונים לתקן (דו”ח מסכם).
 6. יש להמציא אישור מעבדה מאושרת לאטימות לממ”מ + אישור טיח.
 7. יש להמציא אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מערכות גז,סולארי, ביוב ומערכות אספקת מים קרים וחמים.
 8. אישור מעבדה למערכת כיבוי אוטומטית באמצעות מתזים (ספרינקלרים).
 9. אישור מכון תקנים ישראלי מאושר ע”י משרד העבודה למעליות במבנה.
 10. אישור המתכנן להרכבה והתקנת מעקות חיצוניים.
 11. יש להמציא תעודות לגבי התאמת ברזלים לתו תקן (חשבוניות + תווי תקן).
 12. אישור מהנדס/אדריכל , לציפוי חוץ הבניין וכי בוצע בהתאם להיתר ובהתאם לתקן.
 13. אישור בודק מוסמך למערכות מתקן/חדר חשמל.
 14. אישור מהנדס פיקוח מלווה על התאמת המבנה להיתר.
 15. אישור מחלקת תשתיות במועצה על תכניות ה- AS MADE של המבנה כי חיבור המערכות הפנימיות למערכות ציבוריות עפ”י היתר .
 16. אישור על הטמנת פסולת באתר מורשה + חשבוניות.
 17. אישור יועץ תנועה.
 18. אישור יועץ נגישות.
 19. אישור יועץ אקוסטי על התאמה לדרישות התב”ע ו/או תמ”א/2/4 בישובים, גנות, חמד, משמר השבעה, צפריה וכפר חב”ד (הרחבה צפונית בלבד).
 20. אישור למרחבים מוגנים בחתימת פיקוד העורף (הג”א) ואישור תווי תקן לחלונות ודלתות ממ”מים.
 21. אישור כבאות אש.
 22. יש לצרף אישור אחראי לביקורת על ביצוע דרישות משרד הבריאות ומשרד להגנת הסביבה.
 23. במידה ומבוקש תעודת גמר למבנה בהיתר לשימוש חורג /פל”ח יש להמציא רישיון עסק עפ”י חוק רישוי עסקים.
 24. יש להמציא לועדה תמונות מ-4 חזיתות המבנה.
 25. תעודת גמר תהיה בכפוף להיתר בניה מאושר, במידה וישנם שינויים או תוספות למבנה בסטייה מן ההיתר יש להגיש בקשה חדשה להיתר על פי חוק התכנון והבניה.