תהליך קבלת תעודת גמר

נציין כי בעת קבלת אישור תחילת עבודות אחרי קבלת היתר בניה נדרשים אישורים ובדיקות בשטח במהלך הבניה

תשומת לבכם כי בעת בקשה לתעודת גמר יידרשו אישורי עורך הבקשה/אחראים לביצוע/קונסטרוקטור שהיו חלק מתהליכי הרישוי

שלבים בתהליך

תהליך קבלת תעודת גמר

בקשה לתעודת גמר תוגש למחלקת פיקוח – רישוי בוועדה

הבקשה תכלול טפסים נדרשים לדיווח

בין היתר תתבקש הגשת מדידה עפ”י תיקון 101

יתבקש סיור מפקח בשטח.

בבקשות שאינן בייעוד מגורים ידרשו אישורי רפרנטים שונים – משרדי ממשלה – כבאות אש וכו’ – הנחיות נוספות

יידרש אישור מחלקת גביה במועצה

יידרש אישור מחלקת תשתיות במועצה

יידרש אישור ועד מקומי