עבודות הפטורות מהיתר

הרפורמה במערכת התכנון והבניה אשר נכנסה לתוקף ב 1 לאוגוסט 2014, מהווה שינוי חשוב ומשמעותי במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבניה, הרפורמה נועדה בראש ובראשונה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם בירוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור.

כדי להקל ולקצר את הליכי הרישוי נקבעו פריטים הפטורים מהיתר שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי.

להלן עיקרי הוראות החוק בעניין עבודות הפטורות מהיתר (את ההנחיות המפורטות ניתן לראות בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) תשע”ד-2014

קטגוריה ראשיתקטגוריה משניתתאורדיווח נדרש לוועדה
גדרותגדר וקיר תומך

גדר עד 1.5 מ, קיר תומך עד 1 מ' – לא בחזית הפונה לרחוב ולא לשצ"פ

אין צורך לדווח לועדה על עבודות אלו
גדרותגדר בשטח חקלאיבשטח חקלאי מעובד בלבד, בגובה עד 1.5, מחומרים קלים, לא אטומה.אין צורך לדווח לועדה על עבודות אלו
גדרותמחסום בכניסה לחניה ושער אם הוא חשמלי – יותקן בידי חשמלאי מוסמך, בתחום המגרש בלבד.אין צורך לדווח לועדה על עבודות אלו
גגונים וסוככותגגון, סככת צל, סוכך מתקפל

הקמת גגון או סוכן המחובר באחת מפאותיו לפחות למבנה, לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים, מחומרים קלים, במצב סגור הסוכך לא יבלוט מקיר המבנה מעבר ל-50 ס"מ. ניתן לקרות באמצעות אריג בתנאי שגובה הקירוי לא עולה על 3 מ', המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מ' ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 ק"ג למ"ר.

הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר או מצללה לפי הגדרות אלו תימסר לועדה בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים

גגונים וסוככותמצללה

שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על 1/4 משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג (לפי הגדול) ותוקם ע"ג הקרקע או גג המבנה.

הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מר או מצללה לפי הגדרות אלו תימסר לועדה בתוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים
שימושים נלווים למבנהפרטי עזר

הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה ועוד בתנאי שאין בו תוספת שטח, אינו מצריך בניית מבנה נלווה נוסף, אם הותקן ע"ג מבנה משקל רכיב העזר לא עולה על 50 ק"ג, גובה עמוד תאורה יהיה עד 6 מ'

יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה 45 ימים ממועד ביצועה
שימושים נלווים למבנהשלט

התקנת שלט בשטח עד 1.2 מ"ר ומשקלו עד 20 קילו.

יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה 45 ימים ממועד ביצועה
שימושים נלווים למבנהסורגיםסורגים לפתחים בבניינים, פטורה מהיתר, ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתקן.יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה 45 ימים ממועד ביצועה
שימושים נלווים למבנהדוד מים, דוד שמש וקולטיםהצבת דוד שמש ודוד מים (בנפח של עד 220 ליטר) וקולטי שמש על גג מבנה פטורה מהיתר, בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר, והקולטים בצמוד לגגן ובכיוון שיפוע הגג דוד מים יהיה במיקום לפי היתר הבנייה של הבניין או במסתור כביסה או במקום מוסתר על הגגיש להודיע ולשלוח טופס לוועדה ולרשות הארצית לכיבוי אש בתוך 45 ימים ממועד הביצוע
שימושים נלווים למבנהמזגןהתקנת מערכת מיזוג אוויר לרבות פתח במעטפת הבניין או התקנת מערכת לטיהור אוויר במרחב מוגן דירתי פטורה מהיתר ובלבד שהמערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), אם לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבנייה או שהמקום כבר נוצל, תותקן המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין, אם לא ניתן להתקינה במסתור הכביסה, או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר החיצוני של הדירה ולא בחזית הפונה לרחוב.יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה ולרשות הארצית לכיבוי אש בתוך 45 ימים ממועד הביצוע
שימושים נלווים למבנההחלפת רכיב בבנייןהניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט פטורה מהיתר, ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום, החלפת רכיבים בבניין , אם נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות (לפי המאוחר שבינהם) שרכיבים אלה יהיו בגוון, חומר או מרקם יחודי, בתנוחה או כל תנאי אחר בקשר החלפת רכיבים יתואם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר או ההנחיות לפי ההחניות, לעניין החלפת רכיב העשוי מאסבסט פטור מהיתר בתנאי שיוחלף לרכיב שאינו מכיל אסבסט ובתנאי קבלת היתר עבודות אסבסט מאת הממונה לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט.אין צורך לדווח לועדה על עבודות אלו
מבנים טכנייםמבנים טכניים

הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, פטור מהיתר בתנאי ששטח המבנה יהיה עד 6 מ"ר וגובהו עד 3 מטרים, הקמת מיתקן לניטור רעידות ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת אף בשטח שאינו מיתקן תשתית

מבנה טכני: יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה 45 ימים ממועד ביצועה. (אם נדרש אישור לפי חוק הקרינה יש לצרפו לאישור הועדה)
מבנים טכנייםמתקן פוטו וולטאי

פטורה מהיתר בתנאי שהמיתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת"י 62548, הספק המיתקן אינו עולה על 700 קילוואט למבנה, המיתקן יותקן על גג מבנה ולא יבלוט מהיקף הגג, בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג ובכיוון שיפוע הגג, בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג ובתנאי שיהיה מקום נותר על המבנה להתקנם מבנים נחוצים , דוד מים ודרכי מוצא כפי התקנות.

פוטו וולטאי: יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה 45 ימים ממועד ביצועה. ויצורף לה אישור בכתב של מהנס חשמל מוסך ואישור מהנדס מבנים
מבנים ועבודות זמנייםמבנה זמני

הצבה או הקמה של מבנה זמני כגון: מכולה, אוהל, סככה, פטור מהיתר בתנאי שהמבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורים או לצורכי ציבור, הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימים במשך 12 חודשים רצופים, מידותיו יהיו עד 50 מ"ר, גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים לא יעלה על 5 מ' ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 קילו למ"ר

יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה בתוך 14 ימים ממועד הצבתו, יש לציין מועד פינוי והתחייבות פינוי עד לתאריך הנקוב
מבנים ועבודות זמנייםסגירה עונתיתסגירה עונתית, בתחום המגרש או ברחוב פטורה מהיתר, ובלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתקן כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון עסקיש להודיע ולשלוח טופס לוועדה בתוך 15 ימים לפני מועד הביצוע
מבנים ועבודות זמנייםעבודות זמניותביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות הכוללות תשתיות זמניות, עירום עפר, מבנים זמניים, מכולות, גנרטור פטור מהיתר, ובלבד שאינם משמשים למגורים, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחום הסביבה החופיתיש להודיע ולשלוח טופס לוועדה בתוך 15 ימים לפני מועד הביצוע
מבנים ועבודות זמנייםמנהרה חקלאית ורשת צל

הקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרים קלים – חיפוי קרקע שקוף או חיפוי רשת על גבי קשתות בשטחים חקלאיים מעובדים, פטור מהיתר, ובלבד שגובהו אינו עולה על 4.50 מ', משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 קילו למ"ר, משקל כל אחד מהעמודים או התרנים התומכים בקרוי אינו עולה על 30 ק"ג, הקמת רשת צל הפרוסה מעל גידולים חקלאיים לקירוי עונתי של גידול צמחי פטורה מהיתר

יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה ומשרד החקלאות בתוך 45 ימים ממועד הביצוע
מחסן ומבנה לשומרמחסן

הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, לפי תנאים אלה פטורה מהיתר: יוקם מחומרים קלים בלבד, גודלו עד 6 מ"ר וגובהו עד 2.05 מ’. אם המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מ’, לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל\ לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית

יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה בתוך 45 ימים ממועד הקמתו
מחסן ומבנה לשומרמבנה לשומר

מבנה לשומר פטור מהיתר, בתנאי שהמבנה הוא יביל . וגובהו עד 2.2 מ’ וגודלו עד 4 מ"ר.

אין צורך לדווח לועדה על עבודות אלו
עבודות פיתוח ושיפור נגישותריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוחביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהיתר, ובלבד שעבודות הפיתוח אינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי טבעאין צורך לדווח לועדה על עבודות אלו
עבודות פיתוח ושיפור נגישותשיפור נגישות לבניין ובתוכוביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מ’ פטור מהיתראין צורך לדווח לועדה על עבודות אלו
אנטנה, צלחת קליטה ותורןאנטנה, צלחת קליטה ותורן

הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו, מיתקני אנטנות לקליטה משותפת ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית, פטור מהיתר ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתייה. הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין על גג בניין, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מ’ והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתייה פטור מהיתר.

יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה בתוך 45 ימים ממועד הביצוע ולצרף אישור הממונה על הקרינה
אנטנה, צלחת קליטה ותורןהוספת אנטנה למיתקן שידור קיים

הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים בהיתר כדין פטורה מהיתר, בתנאי שניתן אישור הממונה על הקרינה כי על אף הוספת האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתקן השידור הקיים ו התקנת האנטנה תיעשה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק. הוספת אנטנה על עמוד חשמל: הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באורך שאינו עולה על 1 מ' פטורה מהיתר.

יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה בתוך 45 ימים ממועד הביצוע
אנטנה, צלחת קליטה ותורןהריסההריסה או פירוק של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הריסה או פירוק של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לצורך עבודות פטורים מהיתר יש להודיע ולשלוח טופס לוועדה בתוך 45 ימים ממועד הביצוע ולצרף אישור על פינוי פסולת