תיק מידע להיתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה

עפ”י הוראת סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה, ועל פי תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) 2016, הליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר. ללא קבלת תיק מידע, לא ניתן להגיש בקשה להיתר.

תיק המידע מרכז את המידע המועבר ביחס לשטח, שנועד לסייע למגיש הבקשה להכיר את השטח המיועד מבחינת נתוני תכנון, דרישות ומגבלות החלות במקום לפני הגשת בקשה להיתר בנייה, חובה על המבקש להמציא מידע תכנוני. תוקף המידע התכנוני שנמסר למבקש, תקף לשנתיים מיום מסירתו. זמן מסירת המידע ע”י הועדה הינו תוך 30 ימי עבודה.

תיק המידע יכלול מידע תכנוני והנדסי אודות הקרקע המבוקשת בהתחשב בנשוא הבקשה התיק יכלול זכויות בניה בקרקע, תאום תשתיות עירוניות, הנחיות תכנוניות של גורמים שונים פנימיים וחיצונים כגון: מחלקת תשתיות, כיבוי אש, איכה”ס, פיקוד העורף וחומרי עזר נוספים לשימוש עורך הבקשה.

לצורך הגשת בקשה למידע נדרש להתקשר עם עורך בקשה מורשה עפ”י חוק (עורך הבקשה למידע ולהיתר-הבנייה יהיה אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין), בהתאם לקבוע בחוק התכנון והבנייה ובחוק המהנדסים והאדריכלים) מטעמכם שיגיש את הבקשה למידע בשמכם באמצעות מערכת “רישוי זמין”.
כחלק מתנאי הסף להגשת בקשה לתיק מידע נדרש לשלם אגרה, ע”מ לקבל שובר אגרה יש למלא את הנתונים ולצרף את המסמכים הנדרשים לפי המפורט בטופס המקוון.
לאחר הגשת הבקשה בטופס המקוון, מזכירת הועדה תעביר למבקש המידע טופס אגרה לתשלום עבור תיק המידע, את התשלום ניתן לבצע באמצעות אתר זה בתשלום מקוון.

יובהר כי תשלום אגרה לתיק מידע אינו מהווה הגשת בקשה למידע אלא על עורך הבקשה לצרף את אישור התשלום המתקבל בסיום התשלום לטופס הבקשה ברישוי הזמין המוגש לוועדה.

תיק המידע יימסר ליידי עורך הבקשה בתוך 30 ימי עבודה מיום שעבר את שלבי תנאי הסף .
תוקף תיק המידע הינו שנתיים מיום מסירתו לעורך הבקשה במערכת רישוי זמין.