תוכנית איחוד וחלוקה

על אף היותה תוכנית קטנה יחסית, מוגדרת תוכנית זו כתוכנית מפורטת לכל דבר.
מטרתה של התוכנית: לאחד מס’ שטחים סמוכים) 2 או יותר( לחלק מחדש שטח אחד או יותר למס’ גדול יותר של שטחים התנאי לקיומה של תוכנית איחוד וחלוקה הוא

    • תוכנית מפורטת נקודתית או אזורית מאושרת סטטוטורית לאחר אישור תוכנית מתאר.
    • חתימת שכנים הגובלים במגרש במידה וחלק מהשטחים שייכים להם, או שקיימת בניה בקיר משותף לשכן