תהליך הגשת תכנית מפורטת ליישוב

בכוונת ישוב לתכנן תכנון מפורט כולל ליישוב , עליו להכין את כלי העבודה הנדרשים לשם כך .

  1. נדרשת מדידה של כל תחומי התכנון . מדידה עדכנית לפי נוהל מבא”ת
  2. נדרש כי הישוב יתקשר עם אדריכל ומנהל פרויקט . וכן עם יועצים נדרשים
  3. נדרשת תכנית קומפילציית תבע”ות מאושרות ביישוב ובסביבותיו . כולל תתל”י ותמא”ות
  4. קביעת פרוגרמה לתכנית ע”י נציגי היישוב . פרוגרמה זאת תוצג בהמשך .
  5. בהעדר ה”סכם משבצת” לישוב , יפנה הישוב לראש המועצה/ מנכ”ל לקבל אישור כי תכנית התב”ע תוגש ע”י המועצה , כאשר היוזם לתכנית הינו היישוב
  6. הכנת מצגת סטטוטורית לעת הצגת התכנית ביפני מהנדסת המועצה . בצרוף למסמכי התכנית שהוכנו לשם פרה רולינג במקומית
  7. לתכנית תומצא חוו”ד ראשונית משרד החקלאות , ורצוי חוו”ד רשות מקרקע  ישראל
  8. טרם שיבוץ והחלטת וועדה מקומית לתכנית , תקודם ע”י יוזם התכנית / מושב  ישיבת פרה רולינג בלשכת התכנון המחוזית . רוח סיכום פרה רולינג מחוז יוצג ע”י מהנדסת הוועדה ביפני  הוועדה המקומית
  9. לעת המלצת הוועדה המקומית בדבר התכנית יידרשו כתנאי סף להמלצת המקומית ביפני הוועדה המחוזית , נספחים שיושלמו  כגון : נספח תנועה , נספח מבני ציבור , נספח בינוי לליבת מושב ויזמויות חדשות , סקר עצים ממוקד בליבת מושב / אזור  פיתוח חדש , נספח תשתיות   והכל בהתאם למהות התכנית המבוקשת
  10. כתנאי לדיון בוועדה המקומית , תידרש החלטת אסיפה כללית . וייתכן כי חתימת בעלי נחלות שגבולותיהם עודכנו בתכנית