תכנית לצורכי רישום (תצ”ר)

תצ”ר (תכנית לצרכי רישום) היא תכנית מדידה לחלוקת קרקע שכוללת בתוכה פעולת תכנון (איחוד,חלוקה או שניהם) וקובעת גבולות בצורה חד משמעית, התצ”ר מחליפה תשריט של תב”ע למסמך שניתן לרשום אותו בלשכת רישום המקרקעין והכל בהתאם לתוכניות התכנוניות שבתוקף אשר חלות על המקרקעין.

בכל חלקה בה קיימת חלוקת קרקע או הפקעות נדרשת הכנת תצ”ר ואישורה בוועדה המקומית כתנאי להיתר בנייה על פי תקנות התכנון התכנון והבנייה.

את התוכנית מכין מודד מוסמך ולאחר בדיקתה היא נדרשת לאישור מפ”י-מרכז מיפוי ישראל

המודד מגיש את התוכנית לצורכי רישום לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כדי לקבל את האישורים הדרושים עפ”י נוהל הגשת תצ”ר הקיים בועדה.

המודד מגיש את התכנית לביקורת ומתקן את כל הטעון תיקון, כפי שיידרש על ידי מפ”י או על ידי “מודד מבקר” עד קבלת האישורים כי התוכנית “כשרה לרישום”.

לאחר מכן מטפל המודד בהכנת מסמכי הרישום ודואג לכל שלבי הרישום בפנקסי המקרקעין כחוק: רישום הערות אזהרה של רשות העתיקות – תוך כדי ניסיון לצמצמן ככל שניתן; ביטול זכויות מעבר היסטוריות; ביטול שעבודים או משכנתאות או הסבתם; הכנת סדר פעולות לרישום על בסיס התצ”רים, לרבות רישום ראשון; קבלת דוחות ייעודי קרקע ממפ”י; הכנת תוכניות של זיקת ההנאה; שיוך חניות; זכויות מעבר וחנייה, שבילים וכד’; מסירת כל המסמכים הדרושים לבעלי הקרקע, לרשות מקרקעי ישראל ולרשם המקרקעין במחוז; קבלת המספרים הסופיים של החלקות בסיום הרישום ועדכון האורגינליים של הגושים על פי מספרים אלו.