תוצרי התכנית

פרוגרמה למוסדות ציבור
קביעת אזורים לפיתוח תעסוקה

פרוגרמה למגורים ותעסוקה
קביעת אזורים בעלי פוטנציאל להרחבה ופיתוח למגורים
שטחים פתוחים : ייעודי קרקע, תשתיות, איכות הסביבה