תכנון קדימה

תוצר העבודה יהיה תכנית מתאר כוללנית למרחב התכנון של המועצה האזורית.
עבודת התכנון תתייחס להנחיות של תכניות מתאר ארציות ומחוזיות רלוונטיות, כאלה המאושרות וכאלה אשר יתאשרו במהלך קידום התכנית ולמדיניות התכנון הארצית והמחוזית. כמו כו, עבודת התכנון תתייחס למסמך מדיניות החקלאות ופיתוח הכפר של משרד החקלאות בדגש על ערכי החקלאות ופיתוח בר קיימא במרחב התכנון של המועצה.
תכנית המתאר תחול על תחום השיפוט ותחום התכנון של המועצה האזורית שדות ותהיה בקנה מידה כפי שיקבע בתיאום עם הועדה המחוזית לתכנון ובניה.
התכנית המתאר תכלול תשריטים, הוראות ונספחים בנושאים שונים, על פי דרישת ועדת ההיגוי ובהתאם לנדרש בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ובמתווה להכנת תכנית מתאר כוללנית, כגון: חקלאות, תחבורה, סביבה, ניקוז, וכו’.
מסמכי תכנית המתאר יערכו במתכונת תכנית מתאר מקומית כוללנית, בהתאם לכללים הקבועים בחוק התכנון והבניה על תיקוניו בדבר תכנית מתאר מקומית והנחיות מינהל התכנון ככל שיגובשו.
הליך התכנון מלווה על ידי ועדת היגוי המורכבת מנציגי הועדה המקומית, נציגי ציבור, נציגי משרדי ממשלה וצוות התכנון.