מטרות ויעדי התכנון

מטרות התכנון

  • לגבש חזון תכנוני למועצה.
  • להוות בסיס אסטרטגי/סטטוטורי משותף להשגת יעדי חזון המועצה.
  • לתאם בין תכנית המתאר של המועצה לתכניות הישובים.
  • לתאם בין תכנית המתאר של המועצה לתכניות מחוזיות וארציות
  • לתאם בין תכנית המתאר למדיניות משרדי הממשלה.
  • להנחות קידום תכניות מפורטות משלימות ותואמות
מטרות התכנית - תוכנית כוללנית שדות דן
חזון התכנית - תוכנית כוללנית שדות דן
קווים מנחים - תוכנית כוללנית שדות דן