הנחיות לאופן עריכה והגשת תכנית – תב”ע כולל “עמידה בתנאי סף”

  1. ישיבה מקדימה (פרה-רולינג)
    טרם הגשת התכנית בועדה יש לקיים ישיבת פרה רולינג עם מהנדסת הועדה וצוות מחלקת התכנון, לפגישה זו יש להגיע עם רעיונות וכוונות תכנון ברורות כולל תשריט עם נתונים.
  2. הגשת תכנית
    לאחר קיום ישיבת פרה רולינג ניתן להגיש את הבקשה במבא”ת ובמקביל לשלוח עותק מכל הנדרש לתנאי סף לפי המפורט במסמך מטה ובהתאם לנוהל מבא”ת במייל למחלקת התכנון בועדה (אין צורך להמציא עותק פיזי).