תכנית מפורטת אזורית או נקודתית בתחום הרשות

תוכנית היורדת לרמת הפרט ועוסקת במס’ מגרשים, או במגרש אחד בלבד.
התוכנית קובעת את סוג הקרקע (מגורים, מסחר, מבני ציבור ,שטח ציבורי פתוח, תעשייה, מסחר, משולב במגורים, דרכים וכו’) ואת השימושים וההגבלות המותרים בקרקע.
לכל השימושים המותרים, נוספות הגבלות שונות כגון: צפיפות מבנים, אחוזי הבניה המותרים בשטח, מרחקי בנינים מצירי כבישים והאחד ממשנהו, גובה המבנים, אופן עיצוב המבנים, רוחב צירי כבישים מדרכות וכו.’