נוהל שחרור ערבות בנקאית

בהתאם לתקנה 70 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי ובנייה) – התשע”ו-2016
באחריות המבקש להגיש בקשה לשחרור ערבות כחודש לפני תום תוקף הערבות וזאת בכדי לאפשר לוועדה להשלים את בדיקותיה הדרישות לשחרור הערבות הנדונה.
בכל מקרה תוחזר הערבות לבנק רק לאחר מילוי כל הדרישות המצ”ב.
יש לפעול בהתאם להנחיות על-מנת למנוע דרישה לחליטת הערבות מהבנק.

לתשומת לב: במקרים בהם טרם הושלמו עבודות עפ”י היתר בנייה שהוצא, יש לפנות למשרדי הוועדה כחודש ימים טרם מועד חלוט הערבות ולהגיש בקשה להארכת תוקפה.