שלבי הביצוע

תחילת עבודות

לאחר קבלת היתר בניה, נדרש אישור תחילת עבודות מרשות הרישוי כדי לקבל אישור תחילת עבודות יש להשלים דרישות בהתאם להנחיות. רק לאחר קבלת אישור תחילת עבודות, ניתן יהיה להתחיל בבנייה באתר. אישור תחילת העבודות מופק בתוך 5 ימי עבודות.

בקרת ביצוע

במהלך הבנייה פקחי הועדה עורכים ביקורות באתר הבניה על מנת לוודא שהבניה תואמת להיתר. תשומת לב לכך שמהנדס הועדה רשאי להתיר לבצע שינויים מסוימים בהיתר במהלך שלב הביצוע, בהתאם לתקנות כל זאת בנוסף לפיקוח עליון שיבוצע ע”י אנשי המקצוע מטעם הבונה.

תעודת גמר

עם סיום הבניה, האחראי לביקורת על הביצוע (מטעם היזם) יגיש בקשה לתעודת גמר, שמהווה אישור לחיבור המבנה לתשתיות קבע.
צוות הועדה יבדוק באתר אם הבניה בוצעה בהתאם להיתר, הושלמו כל דרישות הבטיחות ומולאו כל התנאים שנדרשו לפי הנחיות הועדה המקומית.
תעודת הגמר תינתן תוך 5 ימים מיום הגשת הבקשה או מיום השלמת התנאים.