תהליכים ולוחות זמנים עפ”י החוק לקבלת היתר בניה

1. מתקשרים עם עורך בקשה

אדריכל/מהנדס/הנדסאי (בניין או אדריכלות) יתכנן את הבניה וילווה את תהליך הרישוי, רק עורך בקשה מוסמך להגיש בקשות לועדה המקומית

2. מבקשים מידע להיתר

מידע להיתר כולל הוראות והנחיות לכל תהליך הרישוי.
ללא מידע להיתר לא ניתן לבקש היתר. עורך הבקשה מגיש בקשה באמצעות מערכת ‘רישוי זמין’.
בקשה למידע צריכה לכלול מפת מדידה עדכנית (מזמינים אותה ממודד), תצלומים מהמגרש, החלטה של המבקש מה תכלול הבניה, קבלה על תשלום אגרה מידע (208.10 ₪ – משתנה מעת לעת).
תיק המידע יתקבל מעת הועדה המקומית תוך 30 ימי עבודה מים שהבקשה נקלטה. עורך הבקשה מקבל מספר בקשה ויכול לעקוב אחריה במערכת ‘רישוי זמין’, ניתן להתעדכן מולו. תיק המידע שיתקבל כולל זכויות בניה, הנחיות לתכנון וכן דרישות לצורך קבלת היתר הבניה. תיק המידע תקף לשנתיים.

3. מתכננים

לאחר קבלת המידע להיתר עורך הבקשה מכין את הבקשה להיתר שתכלול אישורים מגורמים שונים בהתאם לדרישות במידע שהתקבל. זמן התכנון תלוי במורכבות הבניה, באישורים הנדרשים ובמקצועיות עורך הבקשה.

4. מגישים בקשה להיתר

עורך הבקשה, לאחר שסיים לתכנן את המבנה ויש בידיו את כל המסמכים שנדרשו במידע להיתר מגיש את הבקשה באמצעות המערכת המקוונת ‘רישוי זמין’. טרם ההגשה, על עורך הבקשה למלא את הפרטים בטופס המקוון ע”מ לקבל ממזכירת הוועדה אגרת (פיקדון) לפתיחת הבקשה, את האגרה משלמים בקופת המועצה, את הקבלה על התשלום עורך הבקשה יזין במערכת ‘רישוי זמין’.

 • שלב א’: לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה שהבקשה ברורה וכוללת את כל המסמכים והאישורים שנדרשו במידע להיתר, רק לאחר בדיקה זו הבקשה תיקלט – מקסימום 10 ימי עבודה.
 • שלב ב’: בדיקה מרחבית של הבקשה – בדיקה האם הבקשה שהוגשה מאושרת מבחינה תכנונית ותואמת למותר לפי התכניות המאושרות החלות על הקרקע. בסיום הבדיקה המרחבית – הבקשה משובצת לדיון ומקבלים החלטת ועדה.
  בבקשה ללא הקלות שלב זה עד 45 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה.
  בבקשה הכוללת הקלות – שלב זה עד 90 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה.
 • שלב ג’: לאחר שהועדה החליטה לאשר את הבקשה להיתר, תתקיים בדיקה האם התכנון המוצע עומד בדרישות בטיחות השימוש במבנה – עורך הבקשה מגיש לועדה מסמכים ודרישות בהתאם לתיק המידע שנמסר ובהתאם להחלטת הועדה, משך הזמן תלוי בעורך הבקשה וכל עוד החלטת הועדה בתוקף (שנתיים).
  לאחר שכל המסמכים התקבלו דרך מערכת ‘רישוי זמין’ תתבצע בדיקה של מסמכים אלו – תוך 30 ימי עבודה.
  במקביל להשלמת מסמכים אלו, הועדה מעבירה את הבקשה לבדיקת שמאי ע”מ לבחון האם קיים חיוב היטל השבחה על הבקשה, במידה וקיים מועבר למבקש דרישת תשלום היטל ההשבחה אותו עליו לשלם במסגרת זמן זה.
 • שלב ד’: באם כל המסמכים תקינים תתקבל מעת הועדה המקומית תוך 10 ימי עבודה דרישת תשלום (אגרות בניה).
  לאחר שמשולמות אגרות הבניה (בקופת המועצה), על עורך הבקשה להזין את הקבלה במערכת ‘רישוי זמין’ ובמקביל להמציא לועדה 2 עותקים פיזיים של ה’גרמושקה’ לצורך הפקת היתר הבניה ידני (במקביל להיתר הבניה שמופק דרך מערכת ‘רישוי זמין’).
  היתר הבניה תקף ל-3 שנים.
  ע”מ לעקוב אחר קצב התקדמות הבקשה להיתר, עורך הבקשה מקבל מספר בקשה ואפשר להתעדכן דרכו.

5. מהלך הביצוע ותעודת גמר

לאחר קבלת היתר הבניה יש להשלים דרישות בהתאם להנחיות ע”מ לקבל אישור תחילת עבודות.
במהלך הביצוע יבוצע פיקוח על ידי הועדה המקומית בנוסף לפיקוח עליון שיבוצע על ידי אנשי המקצוע מטעם הבונה.
באם הביצוע תקין, תואם במדויק להיתר הבניה, הושלמו כל דרישות הבטיחות וכל הדרישות לפי הנחיות הועדה המקומית תתקבל תעודת גמר למבנה.