הסבר לעורכי בקשות לתנאים מוקדמים ולאופן עריכת בקשה

עורכי בקשות יקרים,
ע”מ לקצר עד כמה שניתן את הליך בדיקת הבקשה בשלב בקרה מרחבית, הוכן מדריך זה בכדי שעורך הבקשה יוכל לוודא התאמת ההגשה לדרישות הטכניות של החוק והועדה.
את פרטי הקשר של הצוות המקצועי בועדה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הועדה המקומית לתכנון ובניה שדות דן.
כמו כן באתר הועדה מפורסמים מעת לעת חדשות ועדכונים, טפסי הועדה, מידע על בקשות להיתרים, ישיבות הועדה ועוד.

מביאים לידיעתכם את התנאים המוקדמים המחויבים בתקנות הרישוי 2016,
ללא השלמת תנאים אלו לא תקלט בקשה להיתר.
מעבר לתנאים לפי התקנות, פרטנו בתחתית הרשימה הנחיות כלליות שלנו כוועדה לגבי אופן הגשת ועריכת בקשה להיתר, דרישות אלו יחויבו בשלב בקרה מרחבית (עדיף כמובן להטמיעם כבר בתנאים המוקדמים) כל זאת כמובן בנוסף להתאמה לזכויות בניה מאושרות, הוראות והנחיות התב”ע ובהנחיות מרחביות של הועדה שישתנו מעת לעת ובהתאמה לחוק התכנון והבניה והתקנות הרלוונטיות.

תנאים מוקדמים לפי סעיף 33 לתקנות רישוי בניה 2016

 • טופס הצהרה מבקשי הבקשה חתום
 • פרטי המקרקעין, פרטי זיהוי, תיאור הבקשה והתכניות שחלות.
 • נסח טאבו עדכני
 • טופס הצהרת מתכנן השלד
 • מפת מדידה עדכנית לשנה חתומה דיגיטלית
 • סכמות חישובי שטחים וטבלת שטחים.
 • מידע תכנוני בתוקף
 • אישור בעלי זכויות אחרים או הוכחת מסירה לבעלי זכויות לפי תקנה 36 ב
 • אישור רשות העתיקות (במידה ונדרש במידע).
 • קבלה על תשלום פיקדון.

מתכונת הגשת בקשה עפ”י החוק

תכנית ראשית: תכנית תנוחה, נספח העמדה ותכנית פיתוח (לפי התוספת הראשונה לתקנות הרישוי 2016)

תכנית תנוחה

 • תכנית כל קומה בקנ”מ 1:100, כולל סימון קו בנין וגבול מגרש.
 • מידות חוץ ופנים כולל עובי קירות.
 • מפלס 0.00 – מפלס אבסולוטי (מעל פני הים).
 • רוחב וגובה של פתחים.
 • שימוש בכל חלל.
 • פירים, ארונות תשתית, צמ”ג, מערכת סולרית, דוד שמש, מתקן גז, מעבי מזגנים.
 • מעקות ומאחזי יד, כולל גובה.
 • רמפה, כולל שיפוע ומאחז יד.
 • מרחב מוגן.
 • סימון חתכים בתכניות, סימון חץ צפון.
 • חתך אנכי דרך כל חדר מדרגות בבניין שיראה את כל מהלכי המדרגות והפודסטים כולל סימון כל המפלסים,
 • פני קרקע טבעית
 • לאורך המגרש עד למרחק של 5 מ’ מגבול המגרש, סימון מפלסים אבסולוטיים בגג ובכניסה לבניין.
 • חתך ניצב לחתך האנכי עד למרחק של 5 מ’ מגבול המגרש
 • חזיתות הבניין בקנ”מ 1:100 כולל מפלסי הקומות, פני קרקע טבעית, פני הקרקע הסופיים, גובה שיא הגג,
 • חומרי גמר, כל זאת
 • עד למרחק של 5 מ’ מגבול המגרש, כולל שמות חזיתות (צפונית, דרומית וכד).

נספח העמדה

הבינוי הקיים והמוצע ע”ג מפת מדידה בקנ”מ 1:500.

תכנית פיתוח

 • בקנ”מ 1:100
 • סימון המבנים, כניסות למבנים, דרכי גישה כולל רוחב ומפלסים
 • שטחים מרוצפים, חומרי גמר, מידות ומפלסים, שימוש, אחוזי שיפוע בכבש נגיש.
 • שטחי גינון כולל מפלסים.
 • עצים לשימור, עקירה או העתקה.
 • מקומות חניה כולל מידות ומפלסים, כניסות ויציאות למגרש, רדיוסי סיבוב וטבלת שטחים לחישוב חניה.
 • דרכי ניקוז וחלחול.
 • מקומות לפחי אשפה.
 • קוי אספקת מים, חיבור לביוב מרכזי ושוחות ביוב.
 • קירות תומכים, גדרות כולל חומרי גמר ומפלסים.
 • סימון מבנים המיועדים להריסה (כולל התייחסות לאסבסט במבנים אלו)
 • הצבעים בתכנית יהיו:
  • קיים – בצבע שחור/אפור כהה
  • מוצע – כחול (בטון) / אדום (בלוקים) / ירוק (בניה קלה).
  • מבוקש לאשרור בדיעבד – אדום-שחור / אדום-אפור.
  • הריסה – צהוב.
  • אסבסט לפירוק – כתום.

אופן עריכת בקשה להיתר – ועדה מקומית שדות דן

 • עמידה בקוי בנין לפי תכניות תקפות
 • עמידת בזכויות בניה לפי תכניות תקפות.
 • התאמת המוצע והקיים גם לפי היתרים קיימים בתיק
 • התייחסות בתכנית לדוח פיקוח עדכני.

בדף ראשון

 • יש למלא את כל פרטי בעלי העניין.
 • למלא את מספר הבקשה הפנימי, את מספר הבקשה ברישוי זמין ואת מספר תיק הבניה.
 • למלא את כל התכניות החלות (לפי תיק המידע שנמסר).
 • למלא את סך השטח המבוקש (עיקרי + שירות).
 • באם מבוקשת גדר למלא את אורך הגדר המבוקשת.
 • לסמן את חומרי הבניה.

בטבלת השטחים

 • יש למלא שטחים לכל יח”ד בשורה נפרדת, בעמודה נפרדת.
 • יש לסכום שטח של כל יח”ד בשורה נפרדת (בנוסף לסכימת כל השטח המבוקש והקיים).
 • יש למלא את טבלת זכויות הבניה לפי התכניות החלות.

מפת המדידה

 • מפת המדידה תהיה חתומה דיגיטלית ע”י המודד בקובץ נפרד.
 • בגרמושקה מפת המדידה תהיה עדכנית לשנה בקנ”מ 1:250.
 • יש להראות 2 מפות, מפת מדידה, אחת כמצב קיים ומפת מדידה שניה כמצב מוצע – העמדה.
 • גבולות המגרש יהיו צבועים בכחול.
 • קוי הבניין יהיו צבועים באדום בקו מקווקו.
 • בתכנית העמדה
  • יש להראות סימון קוי בנין במקווקו ומידה לקוי הבניין עד לגבול המגרש.
  • יש לצבוע את המבוקש ולסמן בצהוב את המבנים להריסה.
  • להוסיף מידות חיצוניות למבנים.
  • אין להראות חלוקת פנים.
  • יש להוסיף מידות העמדה לגבולות המגרש ולמבנים במגרש
 • בנחלות
  • יש להוסיף את סימון תחום המגורים לפי התב”ע.
  • יש לציין את גודל השטח הצהוב בדונם/מ”ר.
  • אין להראות את סימון של 2.5 דונם עבור רמ”י.
  • טבלת עצים כולל מספור העצים ע”ג מפת המדידה.

חישוב שטחים

 • בקנ”מ 1:100
 • שרטוט סכמה של כל קומה בקו בולט וחישוב שטחים מפורט.
 • כל שטח מקורה יחשב כחלק משטחי הבניה.
 • שטח מקורה בין 3 קירות יחושב כעיקרי, שטח מקורה בין 2 קירות יחושב כשירות.
 • שטח לא מקורה (פרגולות, מרפסות, משטחים וכד‘) יש לציין בעמודת ”שטחים לא מקורים.”

תכנית פיתוח

 • תוגש בקנ”מ 1:100 שהצפון למעלה ותכלול את כל תחום המגורים.
 • גבולות מגרש ברורים צבועים בצבע כחול.
 • מפלסי קרקע במגרש (קיימים ומתוכננים).
 • סימון משטחי חניה.
 • סימון מיקום בלוני גז
 • יציאות לביוב
 • סימון ניקוזים ושיפועים
 • סימון בורות חילחול במידת הצורך. יש לתכנן ולעמוד בדרישות תמ”א 34/ב’/4 לעניין ניקוז וחלחול.
 • סימון והדגשת שבילי גישה למבנה כולל ברכב.
 • סימון גינון.
 • סימון עצים לכריתה/העתקה.
 • סימון כניסות ויציאות למגרש.
 • סימון קוי בניין.
 • סימון תחום שטח המגורים (בנחלות).
 • סימון תחום 3 דונם (בנחלות בעת בקשת פל”ח).
 • יש להראות גדרות קיימות ומבוקשות כולל סימון גובה הגדר.
 • מיקום פילר חשמל ואשפה.
 • יש להתייחס למפלסים של המגרשים הסמוכים.
 • סימון שער כניסה להולכי רגל ולרכב (במידת הצורך).
 • בפל”ח יש להוסיף משטח מגודר בגובה 2 מ’ לאיסוף קרטונים.

תכנית קומות

 • בקנ”מ 1:100.
 • תכנית כל קומה עם סימון קווי המגרש וקווי הבניין ומידות לקוי בנין.
 • יש לציין את כל המידות הדרושות (מידות חיצוניות ופנימיות) כולל UK לחלונות.
 • מפלסי הקומות.
 • סימון חתכים.
 • חץ צפון.
 • סימון חץ כניסה לבית.
 • קונטור הקומה שמעל.
 • יעוד החללים.
 • סימון מרפסות (ריצוף).
 • סימון סידורי בטיחות אש.

בתכנית הגג

 • בקנ”מ 1:100.
 • מבט יעל הגג עם סימון קווי המגרש וקווי הבניין.
 • יש לסמן מפלסים.
 • יש לסמן מידות.
 • יש להציג את קונטור הקומה שמתחת (בקו מקווקו).
 • אחוזי שיפוע.
 • כיוון ניקוז.
 • קולטים ודוד שמש + מסתור דודי שמש.
 • מעקה כולל מפלסים.
 • מיקום מערכת מיזוג.
 • אנטנות וכל דבר אחר אשר נמצא על הגג.

חתכים

 • בקנ”מ 1:100
 • שרטוט חתכים לאורך ולרוחב המבנה.
 • חתך אחד חייב להיות דרך המדרגות וחתך שני חייב להיות דרך ממ”ד.
 • עם החתכים יש להגיע עד גבולות המגרש ולהוסיף מפלסי גובה במגרש ובמגרשים גובלים.
 • יש לציין גבולות המגרש.
 • יש לציין גובה כל פרטי הבניין (רצפות, גגות, פתחים וכו’ ביחס לגובה 00.0+)
 • יש לציין ולסמן קו קרקע טבעית גם מעבר לגבולות המגרש.
 • יש לסמן קו קרקע סופית.
 • יש להראות גדרות כולל גובה גדר מבפנים ומבחוץ.
 • צביעת חתכים בהתאם למובא בתוכנית קומות.
 • ציון חומרי גמר.

חזיתות

 • בקנ”מ 1:100.
 • שרטוט כל אחת מהחזיתות כולל חומרי גמר.
 • יש לציין ולסמן קו קרקע טבעית גם מעבר לגבולות המגרש, קו קרקע סופית ומפלסים.
 • יש לציין גובה של כל פרטי הבניין ביחס לגובה 00.0+
 • יש לציין מפלסים לגדרות, קירות תומכים ומסלעות, גובה אבסולוטי.
 • חומר גמר חיצוני למבנה וגבולות מגרש.
 • עם החזיתות יש להגיע עד גבולות המגרש ולהוסיף מפלסי גובה במגרש ובמגרשים גובלים.

גדרות

 • בקנ”מ 1:100
 • לשרטט פריסת גדרות לכל החזיתות.
 • פרט גדר.

פרגולות

 • לצרף פרט לפרגולה.
 • את שטח הפרגולה יש להוסיף בעמודה בטבלת השטחים ליד משטחים לא מקורים.

בבקשה להיתר הכוללת בריכת שחיה

 • יש לסמן גדר בטיחות לרבות שער (הנפתח כלפי חוץ) סביב הבריכה בהתאם לתקנות.
 • יש להוסיף גדר אקוסטית במקביל ובאורך הבריכה ועוד 3 מ’ מכל צד בגובה 2 מ’ כולל צמחיה.
 • יש לציין שטח ונפח הבריכה בטבלת השטחים וסכמות השטחים.
 • יש לציין חדר מכונות בטבלת השטחים ובסכמות שהטחים.
 • יש לציין ע”ג התכנית כי שולי הבריכה ירוצפו ברוחב 1 מ’ לפחות בחומר המונע החלקה.
 • לבקשה הכוללת בריכה יש לצרף אישור יועץ בטיחות (כחוות דעת ובחתימה על הגרמושקה).

כל התוכניות (פיתוח, חישוב שטחים וקומות) פונות לאותו כיוון – כשהצפון כלפי מעלה.