בקשה להיתר – רישוי מלא

מסלול זה מיועד לבקשות להיתרי בניה התואמות לתכניות בניין עיר החלות על המגרש ולתקנות התכנון והבניה.
בקשות אלו הן בסמכות רשות הרישוי.