נוהל בקשה לפרסום הקלות לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ”ה 1965/שימושים חורגים

  1. עורך הבקשה יציין את נוסח ההקלה/שימוש חורג באופן מלא וברור.
  2. לנוחיות עורכי הבקשה ולמניעת פרסומים מיותרים (באחראיות עורך הבקשה להיתר) רצוי להשתמש בנוסחי הפרסום האופציונליים של הועדה כשבאפשרות עורך הבקשה לחבר מס’ הקלות ו/או לשנות את נוסח הפרסום בהתאם לסוג הבקשה.
  3. צוות הועדה יבדוק עמידת הבקשה בתנאי הסף עפ”י התקנות.
  4. ככל שהבקשה עומדת בתנאי סף, יומצא לעורך הבקשה (דרך מערכת רישוי זמין) נוסח פרסום לצורך פרסום ההקלות ולהמשך הליך הרישוי.
  5. נוסח הפרסום ימסר לבקשת עורך הבקשה עפ”י הנוסח אותו הוא מבקש.
  6. הועדה פועלת למסירת נוסח הפרסום עפ”י תקנה 105 תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע”ו-2016, בעת הוצאת נוסח הפרסום הבקשה לא נבדקת למהותה.
  7. אין בשליחת הנוסח לפרסום כדי לחייב את מהנדסת הועדה בדבר נכונות פרטי הבקשה להקלה או לשימוש החורג או כדי לחייב את הועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה.
  8. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית.
  9. אם בשלב הבדיקה המקצועית יתברר כי הפרוט של ההקלות ו/או השימושים החורגים אינו מלא/ מדויק, יהיה צורך לבצע פרסומים נוספים, על כל המשתמע מכך.