רשימת הקלות שכיחות

רשימת של בקשות שכיחות להקלות

רשימה זו אינה רשימה ממצה ונועדה אך ורק ע”מ להקל על עורכי הבקשות בניסוחי ההקלות המבוקשות.

זכויות

נושא

נוסח מומלץ

נימוקים והערות

הקלה כמותית

תוספת שטחים עיקריים של עד 6% משטח המגרש. מבוקש תוספת של ____ מ"ר, ובסהכ מבוקשים במגרש ____ מ"ר במקום _____ המותרים

רק בתכניות שהופקדו עד 01/08/1989

הקלה כמותית

תוספת שטחים עיקריים של עד 2.5% משטח המגרש בשל הוספת קומה. מבוקש תוספת של____ מ"ר. ובסה"כ מבוקשים במגרש ____מ"ר במקום _____ המותרים

רק בתכניות שהופקדו עד 01/08/1989

הקלה כמותית

תוספת שטחים עיקריים של עד 5% משטח המגרש עבור הוספת מעלית מבוקש תוספת של ____ מ"ר. ובסה"כ מבוקשים במגרש ____מ"ר במקום _____ המותרים.

רק בתכניות שהופקדו עד 01/08/1989 ואם לא קיימת מעלית בבניין ובתכנית החלה לא קיימות זכויות בניה להקמת מעלית

קוי בנין

נושא

נוסח מומלץ

נימוקים והערות

קו בניין צדדי ואחורי בקיר עם פתחים

חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של _____מ' במקום ______מ המותרים

בתנאי שהחריגה מקו בנין צדדי תשאיר 2.70 לפחות מגבול המגרש.

קו בניין צדדי לקיר בלי פתחים

הקלה בקו בניין צדדי עד 2.70 מ בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של _____מ' במקום_____ מ המותרים


הבלטת גזוזטרות מקו בניין קדמי/אחורי

הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של ____מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה%_____ מן המרווח המותר

גובה הגזוזטרה לפחות 2.50 מ מעל הקרקע, וחריגה מירבית של 2 מ או 40% מן המרווח המותר, הנמוך מבניהם.

קו בניין אחורי לקיר ללא פתחים

הקלה של עד 30% בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של _____מ' במקום _____ מ' המותרים


חריגה מקו בניין לשם הקמת ממ"ד

הקלה להקמת ממד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי ובנייתו במרחק של _____ מ' במקום _____ מ' המותר .

רק בתוספות למבנים קיימים. ורק במקרה שאין מקום אחר להעמידו

חצר מונמכת (חצר אנגלית)

חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי/אחורי במרחק של __מ' מגבול המגרש, שרוחבה ___ מ' ועומקה __ מ'

חצר אנגלית רחבה וגובהה יותר מ1.5 מ

פרגולה

פרגולה קלה מעבר ל40%


בריכת שחיה

נושא

נוסח מומלץ

נימוקים והערות

חריגה מקו בניין לשם הקמת בריכת שחייה

הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח צדדי/קדמי/אחורי במרחק _____ מ'

מגבול המגרש במקום _____ מ' הקבוע בתכנית .


הבלטת ריצוף שסביב הבריכה

הבלטת חלק מהריצוף סביב הבריכה מעבר לקו הבנין הצידי.


הקמת בריכת שחיה

הקלה להקמת בריכת שחיה לשימוש עצמי בשטח של ____ מ"ר

במגרש בגודל _____ מ"ר במרחק בין הבריכה לבית המגורים _____ מ'

ובקו בנין צידי לבריכה (כולל הריצוף שסביב הבריכה)

מבוקש ___ מ' במקום ___ מ' המותרים.


קומה וגובה

נושא

נוסח מומלץ

נימוקים והערות

חריגה מקו בניין לשם הקמת בריכת שחייה

הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח צדדי/קדמי/אחורי במרחק _____ מ'

מגבול המגרש במקום _____ מ' הקבוע בתכנית .


הבלטת ריצוף שסביב הבריכה

הבלטת חלק מהריצוף סביב הבריכה מעבר לקו הבנין הצידי.


הקמת בריכת שחיה

הקלה להקמת בריכת שחיה לשימוש עצמי בשטח של ____ מ"ר

במגרש בגודל _____ מ"ר במרחק בין הבריכה לבית המגורים _____ מ'

ובקו בנין צידי לבריכה (כולל הריצוף שסביב הבריכה)

מבוקש ___ מ' במקום ___ מ' המותרים.


תכסית וניוד שטחים

נושא

נוסח מומלץ

נימוקים והערות

הגדלת תכסית במגרש

הגדלת תכסית הבניה במגרש ל__ % במקום_____% המותרים על פי תכנית

הגדלת תכסית, מבוקשים_____ מ"ר שטח עיקרי במקום 200.00 המותרים בקומת הקרקע.

הגדלת תכסית וניוד שטחים

הגדלת תכסית וניוד שטח מקומה א לקומת הקרקע ב_____ מ"ר, מבוקש _____ מ"ר במקום ____ מ"ר המותרים בקומת הקרקע.


ניוד שטחים עיקריים

ניוד שטח עיקרי של ____ מ"ר מיחידת דיור לבעל המשק ליחידת דיור לבן ממשיך.


ניוד שטחי שירות

ניוד שטח שירות של _____ מ"ר מתוך 25.00 מ"ר המותרים עבור חדר כביסה על גג שטוח לחדר כסיבה בקומת קרקע.


הגבהת מפלס 0.00

הגבהת מפלס ה0.00 של הבית ב____ ס"מ מתכנית הפיתוח המאושרת.


שימוש חורג מהיתר

שימוש חורג מהיתר מ' ______ לשימוש של______ לתקופה של _____ שנים/ לצמיתות.


שימוש חורג מתב"ע

שימוש חורג מתכנית מ' ______ לשימוש של_____ לתקופה של ______ שנים


כניסה נפרדת למרתף

הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל______


שטח מגרש קטן מהנקבע בתכנית

שטח מגרש _____מ"ר, קטן מן השטח המזערי של ____מ"ר שנקבע בתכנית _____


  • רשימה זו אינה רשימה ממצה ונועד אך ורק ע”מ להקל על עורכי הבקשות בניסוחי ההקלות המבוקשות.
  • שימו לב כי תכניות שהוחלט להפקידן אחרי 1.1.23 לא ניתן לבקש בגינן הקלות לאחר 1.1.23 (תקנות סטיה ניכרת יבוטלו ביחס אליהן).
  • תכניות שהוחלט להפקידן לפני 1.1.23 ניתן להמשיך ולבקש הקלות לפי תקנות סטיה ניכרת עד לתאריך 1.1.25