שלבי הגשת בקשה להיתר

שלב ההיתר הוא תהליך הטיפול בבקשה, מקליטתה במערכת ‘רישוי זמין’ ועד למתן היתר בניה.
הליך הוצאת ההיתר מנוהל באמצעות מערכת ‘רישוי זמין’.
המערכת מקוונת וכוללת ממשק גם לעורך הבקשה.
המערכת מותאמת לדרישות החוק, לתקנות וללוחות הזמנים המחייבים לטיפול בבקשה.

  • קבלת בקשה להיתר – עורך הבקשה מגיש בקשה מקוונת להיתר במערכת ‘רישוי זמין’. צוות הועדה יבדוק אם הבקשה תקינה ועומדת בתנאים המוקדמים שנקבעו בתקנות.
  • ביצוע פירסום – במידה והבקשה כולל הקלות – בשלב זה צוות הועדה מפיק נוסח לפירסום אותו מפרסם מבקש הבקשה, לאחר ביצוע הפרסום כנדרש עורך הבקשה מחזיר את הבקשה לבדיקת תקינות הפרסומים ולצורך מעבר לשלב הבא.
  • בקרה מרחבית – בשלב זה הבקשה נבדקת להתאמתה לתכניות החלות על המגרש, לדרישות החוק ולדרישות תיק המידע.
  • החלטת רשות הרישוי/ועדת משנה – על סמך הבקרה המרחבית שבוצעה רשות הרישוי/ועדת המשנה תקבל החלטה האם לאשר את הבקשה להיתר.
  • בקרת תכן – מתמקדת בהתאמת הבקשה לדרישות בתחום תכן הבניה: שלד וביסוס, כיבוי אש, מיגון, בטיחות המשתמש, תברואה וכד’.
  • סיכום הבדיקה ומתן היתר – בשלב זה הועדה בודקת האם בוצעו שינויים בבקרת התכן המשפיעים על החלטת הועדה ובהמשך צוות הועדה מחשב את אגרת הבניה. לאחר תשלום אגרת הבניה והמצאת ערבות בנקאית בהתאם לצורך מופק היתר הבניה.