מערכת GIS

מערכת GIS מנוהלת ע”י צוות הועדה בסיוע יועץ חיצוני וחברת קומפלוט המתפעלת את המערכת.
המערכת כוללת שכבות מידע רבות.
השכבות המוצגות במערכת הינם שכבות הניתנות לחשיפה לתושב.
בידי הוועדה שכבות מידע נוספות שלא ניתנות לחשיפה לתושב.
המידע המופיע באתר אינו מחייב סטטוטורית ואינו מחליף עיון במקור